Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
gda
7299 a87c 500
Reposted fromkoprobo koprobo viairmelin irmelin
gda

Każdy miewa przerwy w życiorysie
Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty

— Agnieszka Osiecka
gda
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
gda
Czy można żałować rzeczy, która choć niemądra, była piękna?
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaundonee undonee
gda
7380 bd88
Reposted frommydepht mydepht viano-longer-kore no-longer-kore
gda
7731 e312
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianiepytaj niepytaj
4818 8cb3
Reposted fromsunlight sunlight vialouve louve
gda
Reposted fromheima heima viakrzysk krzysk
gda
1832 2ee1
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
8123 914c 500

Zdzisław Beksiński, “Depresja, 1956

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viakrzysk krzysk
gda

Tańczyłem z paroma przypadkowymi dziewczynami, a potem - z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.

— Jeremi Przybora z listu do Osieckiej
gda
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
gda
1410 0ce9
Reposted fromdecepcion decepcion viairmelin irmelin
gda
6023 09ee 500
Reposted fromkassiarzyna kassiarzyna viairmelin irmelin
gda
1582 a91b
Reposted fromproof proof viairmelin irmelin
gda
gda
gda
Reposted fromFlau Flau viashillenya shillenya
gda
6860 f76a 500
Reposted fromtfu tfu viashillenya shillenya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl